news/200624064529بیمه مسئولیت مدنی مهندسین ناظر، طراح و محاسب1.jpeg

1399/04/04     بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب و گازرسان | استان مازندران | بیمه آرمان

خبر ویژه
خبر ویژهشرکت بیمه آرمان
بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح، محاسب و گازرسان را با کلیه کلوز ها و پوشش ها مورد تایید نظام مهندسی استان مازندران با مبلغ بسیار مناسب به شرح ذیل صادر میکند
موضوع بیمه نامه ::: مسئوليت حرفه اي بيمه گزار در قبال مالک و اشخاص ثالث ، بدين معني که چنانچه در نتيجه خطا و اشتباه حرفه اي بيمه گزار در محل ملک مورد نظارت ، خسارت جاني و مالي به مالک و اشخاص ثالث وارد آيد و بيمه گزار مسئول جبران آن شناخته شود ، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گزار توسط راي مراجع قضائي , بر اساس مفاد و شرايط اين بيمه نامه ، نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد .شرایط خصوصی بیمه نامه ::: بيمه نامه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر صادر مي شود، ولي شروع پوشش بيمه اي و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است که در بيمه نامه پيش بيني شده است.
چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار هر يک از اقساط موعد رسيده را به هر دليل پرداخت نکند، بيمه گر مي تواند بيمه نامه را با رعايت شرايط عمومي بيمه نامه فسخ نمايد.
چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نکرده باشد در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بيمه پرداخت شده به حق بيمه اي که تا زمان وقوع حادثه بايد پرداخت مي شد پرداخت خواهد شد؛ مگر آنکه در شرايط خصوصي بيمه نامه ضوابط ديگري درج شده باشد.
1_ بيمه گذار آقاي/خانم 00000000000 به نمايندگي از خود و ساير مهندسين طراح، ناظر، مجري و بازرس گاز، عضو سازمان نظام مهندسي مازندران طبق کد رهگيري پروژه ساختمان به شماره 0000000 با مالکيت آقاي 0000000000000 با کد ملي 0000000000 ميباشد.
2_ ساختمان مورد احداث به آدرس : 00000000000000000000000000000000000000000000000به متراژ 300 متر مربع ميباشد.
3_ موضوع قرارداد عبارتست از بيمه مسئوليت مدني حرفه اي بيمه گذار در قبال مالکان، کارفرما و اشخاص ثالث و کارکنان اجرايي پروژه ساختمان سازي، بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري، قصور، خطا، غفلت و يا اشتباه حرفه اي بيمه گذار در اجراي پروژه و انجام وظايف قانوني خود (محل ملک مورد محاسبه، طراحي و نظارت و اجرا و بازرسي گاز و مهندسين آزمايشگاه و ژئوتکنيک خاک) خسارت بدني و مالي به مالکان، کارفرما و اشخاص ثالث (اعم از افراد، ساختمان هاي مجاور و تاسيسات زيربنايي شهري) و کارگران پروژه ساختماني وارد آيد و بيمه گذار قانونا مسئول جبران آن شناخته شود، بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و در صورت لزوم بر اساس راي مراجع قضايي نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد.
4_ هر نوع حادثه اي که منجر به خسارات مالي يا جاني به اشخاص گردد و دادگاه شما را به عنوان مهندس طراح، ناظر، مجري و بازرس گاز ملزم به پرداخت خسارت نمايد آن را جبران خواهيم نمود.
5_ خسارت جاني که به کارگران ساختماني يا اشخاص ثالث وارد آيد تحت پوشش است.
6_ خساراتي که ناشي از گودبرداري و ريزش گود، نشست ساختمان هاي مجاور براساس رشته فعاليت و پروانه شغلي شما، ترکيدگي و نشت لوله هاي گاز، اتصال سيم هاي برق، برق گرفتگي، آتش سوزي در کارگاه هاي ساختماني و عمراني، خرابي تاسيسات و سقوط اشتباه از چاله هاي آسانسور و ارتفاع و ريزش نما و... باشد، به ترتيبي که دادگاه شما را ملزم به جبران خسارت نمايد، ما آن را جبران خواهيم کرد.
7_ کلوزهاي بيمه نامه :
7-1_ تبصره يک ماده 66 قانون تامين اجتماعي : مطالبات سازمان تامين اجتماعي با سازمان خدمات درماني براي مهندسين طراح، ناظر، مجري و بازرس گاز بابت هزينه هاي قانوني شامل معالجه، غرامت، مستمري و... ناشي از حادثه منجر به فوت يا بروز جراحت و نقص عضو کارگران و پيمانکاران ساختمان تحت نظارت و طراحي و اجرا بيمه گذار براساس مفاد قانون تامين اجتماعي تا سقف 1،000،000،000 ريال تحت پوشش بيمه نامه مي باشد.
7-2_ -تعدد ديات، حداکثر مبلغ ديه دوم به بالا تا سقف 13،200،000،000 ريال مي باشد.
7-3_ پوشش بيمه اي افزايش ديه، ما به التفاوت افزايش ديه هر سال حداکثر تا سه سال از زمان صدور بيمه نامه مي باشد.
8_ با احتساب حق بيمه به ازاي هر متر مربع 65.000 ريال و متراژ 300 متر مربع، حق بيمه کل با ماليات 21.255.000 ريال مي باشد که بصورت نقدي دريافت ميگردد.
9_ بيمه نامه صادره براي سازمان نظام مهندسي استان مازندران که داراي اضافه بنا مي باشد مشمول شرايط اين بيمه نامه خواهد بود وليکن درصورت افزايش بنا ساختمان، بيمه گذار (مهندسين طراح، ناظر، مجري و بازرس گاز عضو سازمان نظام مهندسي مازندران ) موظف است نسبت به پرداخت حق بيمه اضافي بر مبناي هر مترمربع 65.000 ريال اقدام نمايد، در غير اين صورت پرداخت خسارت مشمول قاعده نسبي حق بيمه خواهد شد.
10_ پس از صدور پايان کار توسط مرجع صدور پروانه پوشش بيمه اي زمان بهره برداري حداکثر به مدت 5 سال صرفا براي مهندسين ناظر، طراح و مجري آغاز مي گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم اتمام عمليات ساختماني بيمه گذار موظف است نسبت به تمديد پوشش بيمه اي عمليات ساختماني اقدام کند، در غير اين صورت بيمه گر تعهدي در اين خصوص نخواهد داشت.
11_ استثنات بيمه نامه:
11-1_ مسئوليت مدني کارفرما، صاحبکار، پيمانکاران و همچنين مجريان ذيصلاح که عضو سازمان نظام مهندسي نمي باشند، تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشند.
11-2_ خسارت جاني و مالي ناشي از مسئوليت هاي صاحب کار و پيمانکار
11-3_ مبالغ و جرائم و مطالبات شهرداري
11-4_ خسارات ناشي از عمد و تقلب بيمه گذار و نمايندگان و يا کارکنان وي .
11-5_ خسارات ناشي از شورش، جنگ، اغتشاش، درگيري، عمليات تروريستي و اعتصاب و مواردي ديگر از اين قبيل .
11-6_ خسارات غير مستقيم و عدم النفع .
11-7_ خسارات ناشي از انفجار هسته اي تشعشعات راديواکتيو.
11-8_ خسارات ناشي از وسائل نقليه موتوري .
11-9_ خسارات ناشي از هرگونه تغيير درنقشه هاي مصوب ساختمان.
12_ بيمه گر و بيمه گذار مي توانند با اخطار کتبي 10 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند.جهت تهیه و دریافت اطلاعات تکمیلی لطفا با شماره های ذیل تماس حاصل بفرمایید
09118039282
09030360676مازندران_چالوس_خیابان امام_پاساژ ردائی_طبقه آخر(2)_پلاک 16_بیمه آرمان_نمایندگی 977
روزبه عبادی نمین
مشاور مالی و بیمه ای شما

آمارگیر وبلاگ

بیمه آرمان، نمایندگی 977 روزبه عبادی نمین
آدرس: مازندران، چالوس، خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری ردائی، طبقه آخر، پلاک116
kai24.ebadi@gmail.com :ایمیل
تلفن ثابت: 01152286161 تلفن همراه: 09118039282
ساعات کاری: 8:30 الی 13:30 - 16:00الی 21:00
© 2019. نمایندگی 977 روزبه عبادی نمین طراحی-آرای کد